Exekuce nemovitosti – základní informace

 Exekuce nemovitostí jsou oprávněni provádět:

 

-        soudní exekutor

-        státní instituce s příslušným oprávněním – jsou jimi soud a finanční úřad

 

Právním důsledkem exekuce nemovitosti je omezení vlastnického práva k nemovitosti, tedy jakési zablokování. K tomu dojde na základě usnesení soudu o nařízení exekuce a následného exekučního příkazu k prodeji nemovitosti vydávaného soudním exekutorem. Na základě exekučního příkazu pak lze realizovat dražbu nemovitosti.

Usnesení o nařízení exekuce vydává místně příslušný exekuční soud (dle bydliště nebo sídla povinného – dlužníka). Usnesením je současně ustanoven exekutor pověřený provedením exekuce.


 
Na základě usnesení soudu o nařízení exekuce pak exekutor pověřený provedením exekuce k vydá exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Tento příkaz se doručuje účastníkům řízení, tedy povinnému a oprávněnému (dlužníkovi a věřiteli) a katastrálnímu úřadu, který do listu vlastnictví učiní o této skutečnosti záznam. Tímto je de facto nemovitost blokována.

 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti může být vydán i v případě, že usnesení o nařízení exekuce ještě nenabylo právní moci. Jde o předběžné opatření, jehož smyslem je zabránit prodeji nemovitosti, která má být exekuována. Samotný výkon, tedy prodej nemovitosti v dražbě, je však možné realizovat až poté, co se usnesení o nařízení exekuce nabude právní moci.

 

Proti usnesení o nařízení exekuce je totiž možné podat opravný prostředek (odvolání). O něm pak soud rozhodne buď potvrzením usnesení nebo jeho zrušením či změnou. Pokud dojde k zrušení usnesení o nařízení exekuce, je o tom vyrozuměn exekutor a ten je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit předepsaným způsobem katastrálnímu úřadu. Katastrální úřad pak provede výmaz poznámky o exekuci z listu vlastnictví.

Jak již bylo zmíněno, svoje samostatné exekuce může provádět, tedy dražit nemovitost, finanční úřad, a to ten, u kterého vznikla pohledávka, a dále soud. V těchto případech je ze zákona vyvolávací cena dražby stanovena ve výši ? ceny nemovitosti zjištěné soudním znalcem.

Exekutor vyhlásí dražbu nemovitosti dražební vyhláškou, která je veřejná. Povinného o nařízení dražby musí vyrozumět. Dražební jednání pak může být zmařeno důsledkem uhrazení exekuce a to v případě, že dlužník pohledávky, které jsou předmětem exekuce, uhradí do data konání dražby.

Pokud se dlužník chce vyhnout vyhlášení dražby, ale dluh není schopen zaplatit ihned a najednou, může si s exekutorským úřadem dohodnout úhradu dluhu formou splátek. Exekutor nemá ze zákona povinnost vyhotovovat splátkové kalendáře a tak záleží na domluvě. V praxi to funguje tak, že exekutor navrhne splátky v režimu adekvátním konkrétní situaci a jejím okolnostem. Pokud dlužník dostojí ujednanému a řádně splácí, nemusí k dražbě nemovitosti dojít.

 

V opačném případě, pokud dlužník dluh nesplácí, jak bylo dohodnuto, může exekutor přistoupit k exekuci. Úkol exekutora je totiž jediný - zajistit věřiteli pohledávku. Exekutor pak zajistí vyhotovení znaleckého posudku na nemovitost. Dlužník má ze zákona povinnost s exekutorem spolupracovat a také umožnit soudnímu znalci prohlídku nemovitosti. Pokud prohlídku neumožní, i tak bude znalecký posudek vypracován, a to na základě informací dostupných exekutorskému úřadu. Jakmile je znalecký posudek vypracován, vydá exekutorský úřad dražební vyhlášku.

 

Pokud z částky dosažené vydražením nemovitosti není možno uspokojit veškeré vymáhané pohledávky včetně příslušenství, exekuční řízení není skončeno a trvá i nadále. Jsou-li tyto pohledávky prodejem nemovitosti v dražbě uspokojeny, rozdíl mezi částkou dosaženou vydražením nemovitosti a vymáhanou částkou je zaslán na účet dlužníka.

 

Jak již bylo řečeno, nařízením exekuce nemovitosti dochází k omezení vlastnických práv v tom smyslu, že vlastník nemovitosti s ní nemůže nakládat, zvláště ne převádět na jiné osoby. Nemovitost je na katastrálním úřadu blokována.

Potřebujete pomoci s řešením exekuce? 

Kontaktní údaje

Jméno: Přijmení:
Ulice: č.p.:
PSČ: Město:
Okres:
E-mail: Telefon:

Popište nemovitost:

Lokalita:

Požadovaná cena:
Foto 1:   (ve formátu .jpg)
Foto 2:   (ve formátu .jpg)
Foto 3:   (ve formátu .jpg)
  • Exekuční příkaz k prodeji - Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Nařízení exekuce Zástavní právo smluvní Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu   Tyto údaje lze nalézt ve výpisu z katastru nemovitostí v tzv. listu vlastnictví Všechny tyto skutečnosti se do listu vlastnictví...
  • Prodej v exekuci - I když je na nemovitost uvalena exekuce, lze takovou realitu úspěšně prodat. Spojíme vás s odborníky z realitního sektoru, kteří vám takový prodej nemovitosti v exekuci pomohou zrealizovat. Stačí vyplnit formulář:...

Ve zkratce

26.6.2017: Hypotéky v květnu 2017 GOFI indexy
Indexy s nižším LTV se změnily o pár setin nahoru. Naopaj indexy s vyšším LTV znatelně. Index GOFI 85 přidal 16 setin na 2,86%. Index GOFI 90 přidal 7 setin na 2,93%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy. Vývoj hypotečních sazeb v květnu...

10.6.2017: Průměrná mzda v oboru nemovitosti v 1.čtvrtletí 2017
Průměrná mzda vzrostla o 1134 Kč neboli 4,8% meziročně, reálně pak  +2,3% na 24849 Kč. Pracovníků bylo meziročně o 0,8tis. více neboli +1,7% na 44, 2 tis. osob. Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ČR pak vzrostla o 5,3%, reálně pak +2,8% na 27889 Kč. Medián mezd...

8.6.2017: Čínský CIC holding koupil v Evropě nemovitosti za 12 mld. eur
A sice firmu pronajímající skladové a logistické areály v 17 zemích - Logicor od firmy Blackstone. Součástí portfolia je např. skladový areál Amazonu u Prahy a dalších téměř 14 mil. čtverečních ploch. Ptravděpodobně se jedná o jeden z kroků k realizaci nové podoby projektu...

7.6.2017: Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy
Index GOFI 70 přidal na 2,08% p.a. Index GOFI 80 má hodnotu 2,12%. Index GOFI 85 vzrostl na 2,42% p.a, index variabilních hypoték GOFI VAR 70 stagnoval na 2,47% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v březnu 2017 GOFI indexy. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu...

15.5.2017: Tržby realitních kanceláří a dalších v segmentu nemovitostí v 1.čtvrtletí 2017
Reálné očištěné tržby realitních kanceláří a správcovských firem klesly meziročně o 0,1% (bez očištění +1,2%). V oblasti pronájmu tržby vzrostly o 2,6% (bez očištění +3,9%). Celý segment nemovitostí vykázal přírůstek 1,8% (bez očištění +3,1%). Vývoj tržeb v...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti